Reisebetingelser

Reisegarantifondet. Spania Consult AS’ produktnavn er DEN GODE REISEN og markedsfører seg under dette navnet. Spania Consult AS er medlem av Reisegarantifondet og retter seg etter de lover og regler som gjelder. Nedenfor finner du noen av de viktigste punktene vedrørende bestilling, betaling og reise. Vi anbefaler deg å sette deg inn i lovverket som gjelder pakkereiser. Les Alminnelige Vilkår om Pakkereiser på http://www.forbrukerombudet.no/asset/2508/1/2508_1.pd . Vilkårene er utarbeidet av Reisebransje-seksjonen i HSH og Forbrukerombudet og supplerer Lov om Pakkereiser, se www.lovdata.no. Vilkårene regulerer forholdet mellom arrangør og forbruker.

Reisebestilling. Du kan bestille din reise ved å ringe (+47) 918 93 011 eller ved å sende en epost til info@dengodereisen.no. Påmeldingen er bindende når depositumet er innbetalt – senest innen 6 virkedager etter bestilling. Hvis ikke er Spania Consult AS ikke bundet av avtalen. Restbeløpet skal normalt betales senest 35 dager før avreise. På enkelte reiser med særskilte vilkår kan ovennevnte regler endres.

Beløpene innbetales til kontonummer 9235.21.30526. Husk å oppgi ditt navn, navn på turen og dato for avreise ved betaling både av depositum og restbeløpet. Forsinket betaling gir Spania Consult AS rett til å heve bestillingen.

Avbestillingsregler. Hvis turen avbestilles mer enn 42 dager før avreise, belastes du med et administrasjonsgebyr på kr 300 pr. person. Hvis turen avbestilles fra og med 42 til 14 dager før avreise, kan Spania Consult AS beholde depositumet. I tillegg til det ovennevnte må eventuelt betalte flybilletter som ikke blir refundert, dekkes i sin helhet. Hvis turen avbestilles fra og med 14 til 3 dager før avreise, kan Spania Consult AS beholde 50% av reisens pris. Ved avbestilling fra og med 3 dager og fram til avreisedag, ingen refusjon. Det samme gjelder hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendig reisedokumentasjon som flybillett, pass, visum eller lignende.

Noen av våre reiser kan ha andre tidsfrister grunnet avvikende regler hos våre underleverandører. I de tilfeller vil dette bli informert om ved bestilling.

Reiser som hovedsakelig ikke er til personlig bruk for kunden, omfattes ikke av pakkereiseloven ved eventuell kansellering. Dette vil i så tilfelle fremkomme av tilbudet og med de betingelser som gjelder for reisen. Reisegarantien vil imidlertid gjelde som ved pakkereiser, da Spania Consult er medlem av Reisegarantifondet.

Sykdomsforfall fra reiseleder og/eller kursleder gir ikke rett til avbestilling dersom Spania Consult AS finner en tilsvarende kvalifisert reiseleder og/eller kursleder til å gjennomføre reisen.

Avbestilling ved sykdom. Avbestillingsbeskyttelse inngår ikke i reisens pris. Den reisende må selv sørge for at dette er inkludert i reiseforsikringen i det tilfelle at det skulle oppstå sykdom eller dødsfall hos den reisende eller innen nærmeste familie (ektefelle, barn, søsken, foreldre eller svigerforeldre) og den reisende av den grunn må avbestille reisen. Husk at forsikringsselskapet vil kreve dokumentasjon, eksempelvis legeerklæring.
Se punktet om Forsikring.

Kansellering av tur. Ved våre gruppereiser kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Minimum deltakerantall framkommer i programmet for reisen, men er normalt minimum 10 påmeldte, se pkt om gruppestørrelse for hvert program. Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall, kan vi likevel noen ganger gjennomføre reisen mot et pristillegg. Skulle pristillegget overstige 10 prosent av reisens totalsum, har den reisende rett til å avbestille reisen med full refusjon. Erstatning ut over dette kan ikke kreves. Dersom vi må innstille reisen, vil den reisende få beskjed om dette, om mulig, senest 30 dager før avreise.

Hvis det oppstår hendelser utenfor Spania Consult AS’ kontroll som gjør det umulig eller utilrådlig å arrangere turen, kan turen avlyses senere enn 30 dager før avreise.

Forsikring. Det er et vilkår at kunden skaffer seg reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke eventuell hjemtransport. Forsikringen må også dekke området turen går i samt de høydene turen går i. Se punktet over om Avbestilling ved sykdom. Sjekk dine forsikringer om de har tilfredsstillende dekning for utenlandsreiser eller tegn egen reiseforsikring for turen.

Fra ditt trygdekontor kan du også få Europeisk Helsetrygdekort som gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere. Dette gjelder i alle EØS-land. Husk at helsetrygdekortet kun gjelder forlegebehandling ved offentlig sykehus.

Ansvar. Spania Consult AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold i følge oversendt spesialprogram for reisen. Informasjon om flytider og flyselskap i programmet og bestillingsbekreftelsen er foreløpige. Endelig informasjon framgår av billetten.

Spania Consult AS påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse. Det er den reisendes eget ansvar å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte og at reisebetingelsene er lest. Navnet, slik det fremkommer i passet, må oppgis ved bestilling av reisen. Eventuelt feilstavet navn, som ikke er meldt fra om ved mottakelse av reisebekreftelsen, kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet den reisende. Flybilletten er et verdipapir som den reisende har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å framskaffe ny billett må dekkes av den reisende. Dette gjelder også pass og eventuelt visum. Det er likeledes den reisendes eget ansvar å sørge for at passet er gyldig, også seks – 6 – måneder etter hjemreisedato.

Den reisendes plikter. Den reisende plikter å sette seg inn i Spania Consult AS’ vilkår og betingelser.  Den reisende er ansvarlig for å holde arrangøren orientert om eventuelle forandringer av kontaktadresser slik at informasjon og reisedokumenter kommer fram i tide.

Den enkelte plikter å gi Spania Consult AS relevant informasjon som han/hun forstår eller bør forstå, har vesentlig betydning for gjennomføring av reisen. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk og mental form til å kunne delta på reisen. Spania Consult AS har rett til å nekte personer deltakelse på en reise dersom det er grunn til å tro at den reisende ikke vil være i stand til å gjennomføre programmet, likeledes avvise en reisende før/ved reisens start dersom en reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han/hun ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes å delta og/eller utelukkes fra resten av reisen, uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningspliktig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde bestemmelsene som er nevnt ovenfor. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, være moderat ved inntak av alkohol og bruke nødvendig sikkerhetsutstyr under sykkelturer og lignende. Likeledes plikter den reisende å opptre på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige og/eller andre problemer for de medreisende eller Spania Consult AS. Brudd på disse bestemmelsene gir Spania Consult AS rett til å vurdere hjemsendelse for den reisendes regning.  Generelt gjelder at den reisende må etterkomme lokale guiders og/eller reiseleders anvisninger.

Ved klager
Hvis den reisende finner mangler ved produktet må dette straks og uten ugrunnet opphold informeres om til Spania Consult AS’ representant på det aktuelle reisemålet eller Spania Consult AS i Norge. Hvis manglene ikke rettes på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag. Dette er under forutsetning av at den reisende informerer om dette under reisen. Retten til kompensasjon faller bort hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes Spania Consult AS, våre medarbeidere eller noen av våre samarbeidspartnere. Hvis det oppstår uenighet mellom den reisende og Spania Consult AS, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser innen fire – 4- uker etter at svar foreligger fra Spania Consult AS.

Flyreise og tilleggsbilletter
Under flyreisen flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.

Dersom du skal bestille tilslutningsbilletter fra andre flyplasser i Norge eller utland, må du før du bestiller, forsikre deg om at reisen blir gjennomført og at den datoen du har fått oppgitt, fortsatt gjelder.

Priser
Hvis valutakurser, flypriser eller avgifter og skatter endrer seg fra det budsjetterte, forbeholder vi oss retten til å endre prisene. Normalt skal endringer meddeles kunden senest 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 prosent av den avtalte kjøpesum gir kunden rett
til å gå fra avtalen uten kostnader for kunden. Flyskatter og avgifter kan endre seg utenfor vår kontroll. Kunden plikter å betale disse, da dette er økninger pålagt av myndighetene.

Forbehold om endringer og feil. Det tas forbehold om endring av reisens innhold, avreisetidspunkter, hoteller og reiserute og annet som er grunnet forhold utenfor Spania Consult AS’ kontroll. Det tas likeledes forbehold om trykkfeil i programmet og på våre nettsider.

Når du melder deg på en av våre reiser, bekrefter du at du har lest og akseptert vilkårene over og det som fremkommer i program med tilhørende betingelser/informasjon.